Pogosta vprašanja

Vprašanja in odgovori

Iz 10. člena pravilnika o upravljanju izhaja, da se, če zbor lastnikov ni sklepčen, prisotni lahko z večino po solastniških deležih odločijo o sklicu ponovljenega zbora. Upravnik mora vabila za ponovljeni zbor posredovati najmanj 14 dni

Vabilo za zbor pusti upravnik vsakemu etažnemu lastniku v hišnem predalčniku posameznega etažnega lastnika in objavi na oglasni deski, ki je dostopna vsem etažnim lastnikom. Torej lastnikom, ki oddajajo stanovanje v najem, vabil za sklic ni treba pošiljati po pošti na njihov stalni naslov, razen če ni tako dogovorjeno v pogodbi opravljanju upravniških storitev.

Etažni lastniki morajo upravniku sporočiti podatke o številu uporabnikov enote na obrazcu, ki je priložen pravilniku o upravljanju. V petem odstavku 29. člena je določeno, da upravnik sestavi na podlagi izpolnjenih obrazcev seznam posameznih enot s številom uporabnikov, brez navedbe osebnih podatkov. Skladno z določbo šestega odstavka istega člena lahko uporabnik, ki prebiva v stavbi, pisno opozori upravnika o večjem številu uporabnikov določene posamezne enote, kot jih je lastnik ali najemnik te enote sporočil. V tem primeru upravnik pozove lastnika ali najemnika, navedenega v pisnem opozorilu, k pojasnitvi, in tako ugotovi dejansko stanje. Slednja določba je posledica ugotovitve, da je bilo v posamezni enoti nastanjenih tudi večje število uporabnikov, pa s tem lastnik in upravnik nista bila seznanjena. Ostali uporabniki večstanovanjske stavbe pa so se pritoževali, ker so plačevali toliko večje zneske tistih obratovalnih stroškov, ki se delijo po število uporabnikov.

Etažni lastnik mora o sklenitvi ali spremembi najemne pogodbe takoj obvestiti upravnika in mu sporočiti ime najemnika in število oseb, navedenih v najemni pogodbi. Do trenutka obvestila se šteje, da je dolžnik vseh terjatev iz naslova upravljanja večstanovanjske stavbe etažni lastnik. Če tega ne stori, je sankcioniran skladno s 169. členom stanovanjskega zakona.

Še vedno pa mora lastnik stanovanja obvestiti davčni organ o dohodkih iz naslova oddajanja stanovanja. V primeru, če tega ne stori, je sankcioniran po davčnih predpisih.

Iz uvoda v vodnik po upravljanju večstanovanjskih stavb:

“Kot vsa druga področja družbenega urejanja se tudi upravljanje večstanovanjskih stavb razvija. Zakonodajalec temu razvoju skuša slediti, obenem pa uvaja vedno nove varovalke, da bi preprečil morebitne zlorabe. S tem ureditev postaja vedno bolj kompleksna in nepregledna.

V Združenju upravnikov nepremičnin smo želeli s pripravo predmetnega vodnika po upravljanju večstanovanjskih stavb prispevati svoj delež k osveščanju in izobraževanju upravnikov, še bolj pa etažnih lastnikov, s čimer lahko naredimo največ za preprečitev oškodovanja njihovega premoženja. Le vsi skupaj lahko dosežemo, da bomo na področju upravljanja večstanovanjskih stavb dosegli kar najvišje standarde ter da bo bivanje v njih udobno, prijetno in zlasti varno.”