Vzdrževanje

Vzdrževanje

Poklicni standardi opredeljujejo ključna dela, spretnosti in znanja, ki jih mora imeti vzdrževalec – hišnik. Njegovo delo je zahtevno, saj mora obvladati vsaj osnovne značilnosti različnih poklicev (električar, ključavničar, strojni ključavničar, vodovodni inštalater, mizar, pleskar, vrtnar …) in poznati (razumeti) zakonitosti in delovanje različnih delov stavbe, strojev in naprav. V segmentu vzdrževanja opravlja le tista dela in popravila, ki se lahko opravijo z ročnim orodjem, dela pa morajo biti opravljena v skladu s poklicnimi standardi.

Vzdrževalci – hišniki morajo biti poučeni o varnosti pri delu in svojo poučenost dokazati na izpitu. Imeti in uporabljati morajo zaščitno obleko in opremo, opremljeni pa morajo biti z orodjem in stroji za varno in učinkovito delo. Za nekatera opravila mora vzdrževalec opraviti dodatna izobraževanja in izpite, med drugim izpit iz varstva pri delu, izpit za reševanje iz dvigal, izpit za uporabo fito-farmacevtskih preparatov, za uporabo varilnega aparata in podobno.

Dela, znanja in pristojnosti vzdrževalca - hišnika

 • evidentira potrebna vzdrževalna dela za izdelavo načrta vzdrževanja skupnih delov stavbe, skupnih prostorov in skupnih strojev in aparatov,
 • sodeluje pri organizaciji in izvedbi vzdrževalnih in intervencijskih del,
 • spremlja predpise, normative, standarde in druge akte o upravljanju, vzdrževanju in obratovanju nepremičnin,
 • pozna tehnična določila za poslovanje z nepremičninami,
 • opremi in vzdržuje priročno delavnico ter skladišče rezervnih delov in materiala,
 • vzdržuje arhiv tehničnih dokumentov, gradbenih projektov in tehničnih načrtov.
 • pripravi orodje, delovno opremo in material, potreben za izvedbo popravil, zamenjav in izboljšav, ki jih bo opravil sam ali v sodelovanju z zunanjimi sodelavci,
 • opremlja in vzdržuje priročno delavnico in skladišča orodja, rezervnih delov in materiala,
 • pozna delovna orodja in materiale, ki jih uporablja pri svojem delu
 • pridobi podatke o tehničnih lastnostih in urejenosti sestavnih delov zgradb, opreme, naprav in inštalacij,
 • seznani se z uporabnostjo tehnične dokumentacije nepremičnine,
 • občasno opravi ogled stavbe in njenih sestavnih delov s pripadajočim zemljiščem,
 • pregleduje in evidentira opremljenost nepremičnine in delovanje energetskih in elektro-strojnih inštalacijah, kot so: ogrevanje, prezračevanje, klimatske naprave, vodovod, kanalizacija, elektrika, telefon, plin, pripadajoče zemljišče, komunikacijske inštalacije, ozemljitve itd.,
 • spremlja izvajanje dovoljenih dejavnosti in režima obratovanja stavbe in okolice,
 • na podlagi tehničnih podatkov evidentira dovoljene obremenitve opreme, naprav, konstrukcij in instalacij,
 • pozna bistvene sestavine stavb, njihovo delovanje in vzdrževanje,
 • pozna osnove delovanja in vzdrževanja energetskih naprav in elektro-strojnih inštalacij v zgradbah,
 • pozna vlogo in pomen preventivnega vzdrževanja,
 • izdela predlog lastnih del in vključevanja zunanjih izvajalcev servisnih storitev,
 • skrbi za smotrno rabo energije,
 • preverja in skrbi za delovanje požarnovarnostnih naprav ter skupnih naprav in inštalacij (TV, telefon, hišni zvonci, domofon, varnostni sistem, sistemi za zaščito pred ledom itd.),
 • vključuje v omrežje in iz njega izključuje oskrbovalne sisteme v skladu s pooblastilom,
 • skrbi za urejene dostope in dovoze k stavbi, do podstrešja, zaklonišča, reševalnih lestev, zasilnih izhodov, evakuacijskih poti itd.,
 • vzdržuje vezna okovja na stavbnem pohištvu skupnih prostorov,
 • vzdržuje poštne nabiralnike in oglasne deske za normalno uporabo,
 • izobeša zastave ob državnih praznikih in ob drugih primerih,
 • opravlja manjša vzdrževalna in intervencijska dela na skupnih delih in napravah (razbite steklene površine, odtoki, svetila, ključavnice itd.),
 • izvaja redne tehnične preglede stanja urejenosti v zgradbah in okolju,
 • pozna načine in možnosti za nastajanje in preprečevanje večjih škod na stavbi,
 • pozna načine učinkovite rabe energije v stavbah,
 • pozna načine in možnosti varovanja in reševanja uporabnikov stavb,
 • pozna hišni red.